Om föreningen

För att förverkliga sitt syfte anordnar föreningen diskussions- och föredragstillfällen och festligheter.
Föreningen bedriver publikations- och informationsverksamhet och kan använda intäkter från fastighets- och restaurangrörelse 
till stöd för sin verksamhet. Föreningen verkar enbart för allmännyttiga syften och avser inte att genom sin verksamhet bereda ekonomiska fördelar åt sina medlemmar.

Historik
Kort historik

På initiativ och kallelse av rådmannen, sjökapten Carl Holmqvist, beslöt man på ett grundläggande möte år 1934 att tillsätta en kommitté för bildandet av en förening, vars främsta syfte skulle vara att skapa och upprätthålla ett åländskt sjöfartshistoriskt museum.

I april 1935 hölls konstituerande stämma, varvid ett förslag till föreningsstadgar godkändes. Föreningens namn fastställdes till Ålands Nautical Club. En styrelse tillsattes med kapten Carl Holmqvist som ordförande och intendent. Till sekreterare och kassör valdes dipl.ekonom Hilding Kåhre och till ordinarie styrelseledamot vicekonsul, sjökapten Jacob Lundqvist med sjökapten Waldemar Höglund som suppleant.

Den nybildade föreningens mål understöddes redan från begynnelsen av sjöfartsrådet Gustaf Erikson som år 1942 utnämndes till förenings första hedersmedlem.

Planerandet och uppförandet av en museibyggnad kunde av förklarliga skäl realiseras först efter andra världskrigets slut.

Museets tomtplats överlämnades gratis till föreningen av Mariehamns Stad, invid Engelska parken vid Västerhamn.

Museibyggnaden har ritats och planerats av arkitekten, friherre Jonas Cederdreutz i Helsingfors i nära samarbete med Nautical Clubs styrelse. Byggmästare Frithiof Lindholm utsågs att uppföra byggnaden. Grundarbetet påbörjades år 1946 och byggnaden färdigställdes 1949.

Det var till stor del tack vare sjöfartsrådet Gustaf Eriksons bistånd och frikostiga donationer som byggnadsarbetena kunde påbörjas och finansieras. Andra frivilliga bidrag kom med tiden från privatpersoner, rederier och bolag samt genom insamlingar bland åländskt sjöbefäl och manskap.

Invigningen av byggnaden skedde den 1 oktober 1949 i övre våningens restauranglokal. Ett högstämt invigningstal hölls av lantrådet Viktor Strandfält som yttrade: “Det är för landskapets hedrande att ett sjöfartsmuseum kommer till, och jag ber vid detta tillfälle att få framföra landskapsstyrelsens hälsning och lyckönskan. Mariehamn kan känna sig stolt, ty hur många städer av Mariehamns storlek kan uppvisa något liknande.”

Stadgar

Stadgar för Ålands Nautical Club r.f.

godkända av föreningsmötet den 12 februari 1988 och av justitieministeriet den 18 februari 1988.

§ 1.

Namn och hemort

Föreningens namn är Ålands Nautical Club r.f.; i det följande kallad föreningen. Dess hemort är Mariehamns stad.

§ 2.

Ändamål och verksamhet

Föreningens ändamål är att verka för främjandet av Ålands Sjöfartsmuseums verksamhet och övriga åländska sjöfartsmuseala verksamheter samt dessutom att verka för spridandet av kännedom om och intresse för den åländska sjöfarten, dess historia och betydelse. För att förverkliga sitt syfte anordnar föreningen möten och fester samt diskussions- och föredragstillfällen. Föreningen bedriver också publikations- och informationsverksamhet och kan använda intäkter från restaurangrörelse till stöd för sin verksamhet.

Föreningen verkar enbart för allmännyttiga syften och avser icke att genom sin verksamhet bereda ekonomiska fördelar åt sina medlemmar.

§ 3.

Medlemskap

Medlemskap i föreningen kan beviljas varje på Åland bosatt person som fyllt aderton år, ävensom aktiebolag, registrerade föreningar och andra samfund med rättskapacitet, vilka har laglig rätt att verka inom landskapet Åland samt visat intresse för föreningens ändamål och verksamhet.

Föreningens styrelse har rätt att bevilja medlemskap även åt utanför Åland boende personer, vilka ådagalagt intresse för föreningens ändamål och verksamhet.

§ 4.

Indelning av medlemmar

Medlem kan vara årsmedlem, ständig medlem eller hedersmedlem.

Årsmedlem är den, som årligen erlägger årsavgift till föreningen.

Ständig medlem blir årsmedlem, som utan avbrott erlagt sin årsavgift under tjugofem år. Ständigt medlemskap kan även vinnas genom inbetalande på en gång av ett belopp, motsvarande tjugo gånger årsavgiften för det löpande året. Tidigare erhållna rättigheter som ständig medlem bibehålls.

Till hedersmedlem av föreningen kan föreningsmöte på förslag av styrelsen kalla därav förtjänt medlem eller annan person, vars förtjänstfulla verksamhet föreningen med sådan utmärkelse önskar hedra.

Vad i dessa stadgar gäller årsmedlem och ständig medlem äger icke tillämpning på hedersmedlem.

§ 5.

Vinnande av medlemskap

Ansökan om inträde i föreningen sker genom medlem. Inval av ny medlem verkställs av styrelsen och sökande godkänns såvida inte minst två av styrelsemedlemmarna motsätter sig detsamma. Omröstning sker med slutna röstsedlar. Avslagsmotiv uppges inte. Avslås ansökan om inträde i föreningen må sökanden icke komma under ny prövning förrän efter ett års förlopp. Nyvald medlem inskrivs i föreningens matrikel sedan han erlagt medlemsavgift.

§ 6.

Medlemsavgifter

Till bestridande av föreningens utgifter erlägger varje årsmedlem årsavgift, vars storlek och betalningssätt fastställs av årsmötet för följande kalenderår.

Medlemssamfund äger erlägga minst dubbelt så stor årsavgift som enskild medlem.

Ständig medlem och hedersmedlem är befriade från erläggande av medlemsavgifter.

Först efter det nyvald medlem erlagt årsavgiften åtnjuter han medlem tillkommande rättigheter i föreningen.

§ 7.

Utträde ur föreningen och skiljande från medlemskap

Medlem, som önskar utträde ur föreningen, bör därom skriftligen anmäla hos styrelsen eller dess ordförande eller låta anteckna i föreningsmötets protokoll om utträdet före kalenderårets utgång.

Årsmedlem, som icke inom utsatt betalningstermin erlagt sin årsavgift och som även efter påminnelse underlåter att inbetala densamma inom en månad från påminnelsedatum, utesluts efter styrelsens beslut ur föreningen.

Medlem kan jämväl uteslutas ur föreningen av styrelsen, ifall han kan anses ha skadat föreningens anseende eller brutit mot dess ordningsregler och efter erhållen varning av styrelsen icke låtit sig rättas.

Uteslutning av medlemmar äger rum genom sluten omröstning av styrelsen.

§ 8.

Förvaltningsorganen

Föreningens beslutande och förvaltande organ är föreningsmötet och styrelsen.

§ 9.

Styrelsen

Föreningens angelägenheter sköts av en styrelse, som består av föreningsordföranden och åtta övriga medlemmar. Styrelsen skall representera en så mångsidig sakkunskap och erfarenhet inom sjöfartsnäringens område som möjligt.

Styrelsens verksamhetsperiod är tiden mellan årsmötena.

Föreningsordföranden är ordförande i styrelsen och väljs av årsmötet bland föreningens medlemmar för ett år åt gången. De övriga åtta styrelsemedlemmarna väljs bland föreningens medlemmar av årsmötet för fyra år åt gången. Av dessa styrelsemedlemmar avgår årligen två, varigenom inom fyra år samtliga undergår nyval. De avgår till en början genom lottning, därefter i tur. Avgår någon av dem under mandattiden, inväljs annan i hans ställe till mandattidens utgång, och det ankommer på styrelsen att avgöra, huruvida extra föreningsmöte härför bör utlysas eller om valet kan anstå till årsmötet.

Styrelsen utser inom sig viceordförande, sekreterare, ekonom, disponent, bibliotekarie och klubbmästare.

Styrelsen utser inom sig eller bland föreningens övriga medlemmar eller andra personer erforderliga nämnder och funktionärer, bestämmer deras budget samt uppgör och fastställer närmare instruktioner för deras verksamhet.

§ 10.

Styrelsens sammanträden

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst två styrelsemedlemmar hos honom anhåller därom.

Styrelsen är beslutför då ordföranden eller viceordföranden och fyra medlemmar är närvarande.

Vid omröstning inom styrelsen gäller enkel röstövervikt. Vid lika röstetal avgör ordförandens röst. Om röstning vid inval av nyanmäld medlem eller vid uteslutning av medlem stadgas ovan i §§ 5 och 7.

Styrelsemedlem, som ej deltagit i visst styrelsebeslut eller som mot sådant lämnat skriftlig reservation, är fri från det ansvar detta beslut kan medföra.

§ 11.

Styrelsens åligganden

Styrelsen åligger att i enlighet med lag och dessa stadgar samt föreningsmötets beslut handha föreningens angelägenheter och ekonomi.

Styrelsen avgör samtliga frågor, som angår restaurationsrörelsen och sammanträdeslokaliteterna.

§ 12.

Styrelsemedlemmarnas uppgifter

Ordföranden leder förhandlingarna vid extra föreningsmöte och styrelsens sammanträden. Han har högsta överinseendet över de övriga styrelsemedlemmarnas, nämndernas och funktionärernas verksamhet. Han har även högsta överinseendet över sammanträdeslokaliteterna och restaurangen.

Vid förfall för ordföranden företräds han av viceordföranden med enahanda rättigheter och skyldigheter.

Sekreteraren åligger att sköta föreningens korrespondens samt förvara föreningens handlingar och dokument samt att föra protokollet vid föreningsmöten och styrelsens sammanträden. Vid förhinder för honom utser styrelsen inom sig tillfällig sekreterare.

Klubbmästaren åligger att hålla uppsikt över sammanträdeslokaliteterna och restaurangen.

Disponenten handhar skötseln av föreningens fastighet och lokaliteterna.

Bibliotekarien handhar skötseln av föreningens bibliotek.

Ekonomen skall föra föreningens räkenskaper och handha förvaltningen av dess penningmedel, verkställa utbetalningar enligt styrelsens uppdrag samt senast den 15 mars till styrelsen avge fullständigt bokslut för det förflutna kalenderåret. Ekonomen äger dessutom beflita sig om förbättrande av föreningens finanser och nyrekrytering av medlemmar till föreningen. Han äger vidare ombesörja uppbörden av medlemsavgifterna samt föra medlemsmatrikel under styrelsens överinseende.

§ 13.

Museinämnd

Föreningens styrelse kan tillsätta en särskild museinämnd med uppgift att enligt styrelsens instruktion följa med Ålands Sjöfartsmuseums verksamhet och utveckling till underlag för föreningens bevakande av sina intressen inom Stiftelsen Ålands Sjöfartsmuseum.

§ 14.

Tecknande av föreningens namn

Föreningens namn tecknas av ordföranden och viceordföranden gemensamt eller av någondera av dem tillsammans med sekreteraren eller ekonomen.

§ 15.

Bokslut och revision

Föreningens räkenskaper sammanfaller med kalenderåret. Efter det styrelsen uppgjort sin årsberättelse, vilket bör ske senast den 1 april, skall denna jämte styrelseprotokollen för räkenskapsåret och föreningens räkenskaper samt medlemsmatrikeln överlämnas till revisorernas granskning senast den 1 april. Revisorerna är skyldiga att senast den 15 april till styrelsen inlämna skriftlig revisionsberättelse.

§ 16.

Kallelse till årsmöte

Föreningens medlemmar kallas till årsmöte, som hålls i Mariehamns stad senast inom maj månad.

Kallelse till årsmöte skall offentliggöras senast sju dagar före mötet i någon i Mariehamn utkommande tidning. I kallelsen upptas de ärenden, som skall behandlas vid mötet.

§ 17.

Årsmötets uppgift

Vid årsmötet behandlas följande ärenden:

1)    mötets öppnande;
2)    val av ordförande, sekreterare, två protokolljusterare (och eventuellt två rösträknare) för mötet;
3)    konstaterande av mötets laglighet och beslutförhet;
4)    godkännande av arbetsordning för mötet;
5)    bokslut, årsberättelse och revisorernas utlåtande;
6)    fastställande av bokslut och beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och övriga redovisningsskyldiga;
7)    bestämmande av arvoden åt föreningsordföranden, styrelsemedlemmarna, revisorer och eventuella funktionärer;
8)    fastställande av verksamhetsplan och budget samt (anslutnings- och) medlemsavgiftens belopp för följande verksamhetsår;
9)    val av föreningsordförande och övriga medlemmar i styrelsen i stället för de avgående;
10)    val av nödigt antal revisorer och revisorsuppleanter;
11)    övriga ärenden som har nämnts i möteskallelsen.

Önskar föreningsmedlem att något ärende skall behandlas på föreningens möte skall han skriftligt anmäla därom till styrelsen i så god tid att ärendet kan intas i möteskallelsen.

§ 18.

Extra möte

Extra möte utlyses i mån av behov eller om minst en tiondedel av medlemmarna skriftligen anhållit därom hos styrelsen för visst uppgivet ärende.

Kallelse till extra möte skall offentliggöras senast tre dagar före mötet i någon i Mariehamn utkommande tidning.

I möteskallelsen skall föreningslagens bestämmelser följas.

§ 19.

Val, omröstning och rösträtt vid föreningsmöte

Valberättigad och valbar till varje funktion inom föreningen är medlem, som införts i föreningens matrikel.

Personmedlem tillkommer en röst, medan icke personligt medlemssamfund tillkommer två röster.

Personmedlems rösträtt kan ej utövas genom ombud.

Medlemssamfunds rösträtt utövas av den, som lagligen företräder sådan medlem. Personmedlem som företräder medlemssamfund har även rätt att utöva rösträtt för egen del.

Val av föreningsordförande, styrelsemedlemmar och revisorer samt övriga val och omröstningar skall ske med slutna röstsedlar om någon påyrkar detta och förslaget vinner understöd.

Ordföranden och sekreteraren kontrollerar valet och avgör fråga om valsedels giltighet.

Medlem kan ej deltaga i avgörande av fråga, i vilken hans enskilda fördel kan råka i konflikt med föreningens, och styrelsemedlem icke heller i val av revisorer.

Vid omröstning på föreningsmöte avgörs ärendena, förutom de i § 20 omnämnda, genom enkel röstövervikt. Vid lika röstetal avgörs val genom lottning, men i andra frågor gäller den mening, som biträtts av ordföranden.

§ 20.

Ändring av stadgarna och föreningens upplösning

För ändring av stadgarna erfordras för beslutets giltighet minst två tredjedelar av de vid två med minst en månads mellantid på varandra följande möten angivna rösterna, och skall det ena av dessa möten vara årsmöte.

För föreningens upplösning erfordras minst trefjärdedels röstövervikt vid två på varandra följande möten, med minst en månads mellantid, varav det ena mötet skall vara årsmöte.

Då föreningen upplöser sig används dess medel för att främja föreningens ändamål på det sätt som besluts av det möte som besluter om upplösningen. Upplöses föreningen, används dess medel för samma ändamål.

§ 21.

Föreningslagen

I allt, varom dessa stadgar ej innehålla närmare föreskrift, länder till efterrättelse vad i gällande lag om föreningar stadgas.

Besök Ålands Sjöfartsmuseum

Upplev & upptäck Ålands Sjöfartsmuseum

Öppet alla dagar juni-augusti kl. 10-17 och september-maj kl. 11-16

Pommern öppen 1 maj - 30 september.  

Som medlem i Ålands Nautical Club får du 50% rabatt på entrébiljetten.

Välkomna!

www.sjofartsmuseum.ax

Cirkulär Bild

Kondoleanskort

Ni kan även beställa kondoleanskort från oss för Edgar Eriksons Sjöhistoriska Minnesfond och Carl Holmqvists Sjöfartsmuseifond. Korten kan även köpas på Ålandsbanken, Andelsbanken och Nordea.

Kontakta Oss

Ordförande
Andreas Remmer
andreas.remmer@gmail.com
Ekonom
André Sjöström
andre.seastream@gmail.com
Sekreterare
Stefan Axberg
stefan.axberg@alandia.com
Medlemsansvarig
Hanna Hagmark
hanna@sjofartsmuseum.ax
Disponent
Anna Hjerling
anna@stdo.ax
Klubbmästare
Veronika Johansson
veronika.johansson@aland.net
Bibliotekarie
Henrik Karlsson
kh.karlsson@aland.net
Vice ordförande
Stefan Lundqvist
stefan.lundqvist@lundqvist.fi
Senior advisor
Allan Palmer
nordboen@apalmersailing.aland.fi